ข่าวสาร

Danai Monthatipkul

พิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีมอบรางวัล

พิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีมอบรางวัล การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการจัดสรรทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้จัดการประกวดผลงาน“สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” การประยุกต์ใช้งาน ICT ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพ ซึ่งได้ประกาศผลการประกวดเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้กำหนดจัดพิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีการมอบรางวัลการประกวดผลงาน“สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ WebEx Meetings ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30-12:00 น. รายละเอียดกำหนดการดังนี้

ช่วงเวลา กิจกรรม
09.30 – 10.00 น. เปิดระบบออนไลน์  โดยผู้เข้าร่วมพิธี Join meeting  ผ่านโปรแกรม  WebEx Meetings 
10.00 – 10.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี และแนะนำรายการพิธีมอบรางวัล
10.10 – 10.20 น.

หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
และแนะนำประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการของโครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

10.20 – 10.30 น. ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวเปิดงานพิธีมอบรางวัล
10.30 – 12.00 น.  - พิธีกรดำเนินรายการ เริ่มพิธีมอบรางวัลในแต่ละประเภท เริ่มจากทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย จนถึงรางวัลชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล 
    o ภาพถ่ายของผู้รับรางวัลถือเกียรติบัตร พร้อมการ์ดเงินรางวัล
    o ขึ้นจอภาพ หน.โครงการ และอธิการบดี พร้อมผู้รับรางวัล และถ่ายภาพ
    o ตัวแทนแต่ละทีม กล่าวถึงผลงาน/ขอบคุณ  (ทีมละไม่เกิน 2 นาที)
 - ตัวแทนสักขีพยานจาก กสทช. กล่าวแสดงความยินดี
 - เก็บภาพหมู่ผู้ร่วมงานทุกท่านพร้อมกัน

ชมวีดีโอพิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีการมอบรางวัล
ดูวีดีโอ

Previous Article ประกาศ ผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
Print
80