ติดต่อ เสนอแนะ

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด

ที่อยู่

โครงการพัฒนาศูนย์กลางเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 17978