ข่าวสาร

wanitchayat

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded Systems and Internet of Things Technology) ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 301) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

แจ่มจันทร์​ ศรีอรุณรัศมี

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

2

ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ 

คณะพลศึกษา มศว

3

อดินันท์ เจะตีแม

สำนักหอสมุดกลาง มศว

4

จารุวรรณ กาฬภักดี

สาธิต มศว องครักษ์

5

สุพัตรา เสภัยยันต์

สาธิต มศว องครักษ์

6

สรเพชร  สาลีกงชัย

สาธิต มศว องครักษ์

7

พัชนา อินทรัศมี

สาธิต มศว องครักษ์

8

พิมพ์พัชร พรสวรรค์

สาธิต มศว องครักษ์

9

ศุภณัฐ  หอมเกษร

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

10

กฤษฎา เฉลิมพงศ์

บริษัท เจเนวิซ จำกัด

11

ศรันย์ธร ลิมปิษเฐียร

Genewiz Co., LTD.

12

ภัทรพงษ์ พัดจันทร์หอม

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

13

สัญญา หมีทอง

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

14

อรรถพล พลอยแก้ว

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

15

ปารณ ดาวทอง

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

16

ศุภรดา คั้งชีววิทยาพงษ์

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

17

ชลธิชา ปิ่นการะเกศ

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

18

พชร ตุ้มทอง

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

19

พุทธิปัญ เด่นยุกต์

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

20

อ้อมแก้ว อินทรภักดี

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

21

จิฎากาญจน์ เนตรณรงค์รัตน์

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

22

สโรชิตา ภัทรชวาลกุล

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

23

อนุชัย บุญสันต์

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

24

อานุภาพ เมืองมูล

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

25

เสาวลักษณ์ วโนทยาน

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

26

ภัทรพล เสาวรส

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

27

แตงไทย ไชยฤทธิ์

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

28

ดรุณี เพ็ชรสุข

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

29

พัชรินทร์ แสวงผล

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

30

กานต์ จินดาสถาพร

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

31

สิริดนย์ สุทธิโพธิ์เเก้ว

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

32

ธรรพ์ณธร  อุทัยฉาย

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

33

ณัฐพัฒน สิงห์ศักดิ์ศรี

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

34

ณัฐพล แดงศรี

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

35

ชัยกมล สว่างประเสริฐ

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

36

ศิวกร โชติพินิจ

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

37

ศุภกร นาสมชัย

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

38

ณัฐิกา เสาสิมมา

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

39

ธณัฐชัย ชะเอม

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

40

มัญชุพร มัญชุกุล

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

41

คมสันต์ ศรีวสุทธิ์

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

42

นัฐพล ขจรวัฒนากุล

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

43

นฤดล อิ่มอุดม

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

44

พิสิษฐ์ รุ่งโรจน์ชำนาญกิจ

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

45

ชฎาภรณ์ เหื้อกูล

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

46

จิตติวัฒน์ สุวรรณทัต

มหาวิทยาลัย​ศรีนครินทร​วิโรฒ

Previous Article การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
Next Article แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
Print
322