ข่าวสาร

wanitchayat

แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”  การประยุกต์ใช้งาน  ICT  ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล”

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ประเภทที่ 1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ประเภทที่ 2  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • ประเภทที่ 3  บุคคลทั่วไป

การรับสมัคร

  • ผู้สมัครแต่ละประเภท มีจำนวนได้ 1 – 3 คน สำหรับระดับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ส่งไฟล์ Video presentation ไม่เกิน 3 นาที ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  ได้ที่ https://forms.gle/ZgkgxtLqfQHKYoT4A
  • ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่  10  เมษายน 2563  และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจัดทำ Poster โดยใช้ Template ที่กำหนด ขนาด A1 ส่งมาให้ทางผู้จัดการประกวด Print ผลงาน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563  ได้ที่  https://forms.gle/CF29tpWhiMAV5qJi8
  • Template ของ Poster ขนาด A1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1pMLbigcSY0pKqMCGOJILYohcRNki4102/view

วันจัดประกวดผลงาน

ประมาณช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร  (เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รอการประกาศวันจัดงานจากผู้ประสานงานโครงการอีกครั้ง) โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จัดเตรียมพร้อมกับการสาธิตให้บุคคลทั่วไปเข้ามาชม และนำเสนอผลงาน
ต่อหน้ากรรมการ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที

หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1sou_ZJbQ9OH2Y8VKf8MEk8qvp9RDJLHy/edit หรือตามเอกสารแนบด้านล่าง

งานนี้มีรางวัลมากมาย ไม่มีค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
Next Article ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
Print
381