ข่าวสาร

Danai Monthatipkul

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดจัดประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีระบบ MObile Application เพื่อให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปใช้ในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนและองค์ความรู้ และมีสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา ข้อมูลความรู้ทั่วไป และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (5G) มาประยุกต์ใช้ เช่น นวัตกรรมด้าน Data Science และ IoT นั้น

บัดนี้ ผู้จัดการประกวดได้ดำเนินการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกของการประกวดผลงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อโครงงาน ดังนี้

ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ชื่อโครงงาน : เครื่องค้นหาสิ่งของด้วยเสียงสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น    
  เจ้าของโครงงาน : นายธีธัช จักนามน
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

   
 • ชื่อโครงงาน : เครื่องตรวจสอบความสุกุเรียนและเก็บเกี่ยว (Durian Detecting and Harvest)
  เจ้าของโครงงาน : นายปุณณวิช บุรุษชาต, นายภาณุวัฒน์ ด่านทรงชัย และนายรัฐธนินท์ จรรยาประเสริฐ
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

   
 • ชื่อโครงงาน : ประยุกต์ใช้การรู้จำของเครื่องในการพัฒนาบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ
  เจ้าของโครงงาน : นางสาวคริมา เหมาะหมาย, นางสาวปวันรัตน์ ดวงตะวัน และนางสาววิทชญาดา วันทา
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

   
 • ชื่อโครงงาน : อุปกรณ์แจ้งพิกัดของผู้อัลไซเมอร์เมื่อผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
  เจ้าของโครงงาน : นายรักษพงศ์ ปัญญา
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

   
 • ชื่อโครงงาน : InternetST
  เจ้าของโครงงาน : นางสาวกุลวิภา งามสุขเกษมศรี และนางสาวกชกร วอคเคอร์ 
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ประเภทที่ 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ชื่อโครงงาน : เครื่องวัดปริมาณน้ำนมโคแบบเก็บสถิติพร้อมกับการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
  เจ้าของโครงงาน : นายอภิสิทธิ์  เนาวะโรจน์ และนายจีรศักดิ์  ใจช่วง
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   
 • ชื่อโครงงาน : โรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ    
  เจ้าของโครงงาน : นางสาวจุฑามาศ  ทองด้วง, นายธนวัฒน์  อุ่นใจ และนายภูวนัย  มาชู
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

   
 • ชื่อโครงงาน : เสื้อชูชีพสำหรับกิจกรรมทางน้ำ ระบุตำแหน่งด้วยระบบจีพีเอส
  เจ้าของโครงงาน : นายการุณ  ปัญญาวงศ์ และนายจิรายุทธ์  สุขสนาน
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

   
 • ชื่อโครงงาน : อุปกรณ์ช่วยกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์
  เจ้าของโครงงาน : นายอาทิตย์  ฐิตเมธิน และนายกฤตกร  เรียบเรียง
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

   
 • ชื่อโครงงาน : Toktak: An Assistive Robot for Convenient Delivery in Hospitals, ต๊อกแต๊ก: หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของภายในโรงพยาบาล
  เจ้าของโครงงาน : นายชานนท์  ตรีเมต และนายจิรวัชฐ์  พรมศรี
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
      

ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป

 • ชื่อโครงงาน : เครื่องฉีดเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัสซับทิลิสอัตโนมัติเพื่อการยับยั้งเชื้อราในถุงเพาะเห็ด
  เจ้าของโครงงาน : นายเกริกเกียรติ  กอบัวแก้ว, นายธนวัฒน์  ตั้งมานะกิจ และอาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ  วงษ์วิทย์    
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
 • ชื่อโครงงาน : อุปกรณ์คัดกรองมะเร็งปอดด้วยลมหายใจและปัญญาประดิษฐ์    
  เจ้าของโครงงาน : ดร.ทศพร  เฟื่องรอด, ผศ.นพ.วิสุทธิ์  ล้ำเลิศธน และดร.วรรณา  เลาวกุล
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

   
 • ชื่อโครงงาน : Drone ตรวจปริมาณฝุ่นและก๊าซหลายชนิดรายงานผลออนไลน์
  เจ้าของโครงงาน : นายศิริชัย  ลาภาสระน้อย
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

   
 • ชื่อโครงงาน : MOQ
  เจ้าของโครงงาน : นายพีรพัชร อรุณเรื่อ
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : บจก.YoungFolk

   
 • ชื่อโครงงาน : MQQT of Thing
  เจ้าของโครงงาน : นายกรัณย์ภัทร พรหมวิสุทธิ์ และนายนนทกร อินทอง
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดทำ Poster โดยใช้ Template ขนาด A1 ที่ผู้จัดการประกวดกำหนดให้ (สามารถดาวน์โหลด Template ได้จาก https://qrgo.page.link/4CWhe) ส่งผลงานมาให้ผู้จัดการประกวด Print ผลงาน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดทำ Clip video การนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 15 นาที ส่งผลงานถึงผู้จัดการประกวด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดย Clip video ให้มีองค์ประกอบการนำเสนอผลงาน ดังนี้
- ที่มาและความสำคัญ
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์และการนำไปใช้งาน
- ขั้นตอนการทำงาน
- การทดลองและผลการทดลอง
- สาธิตการทำงานของโครงงาน
- สรุปผลและอธิบายจุดเด่นของโครงงาน

ทั้งนี้ ส่งผลงานได้ทาง https://qrgo.page.link/CCxdy

Previous Article แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
Next Article ประกาศ ผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
Print
303