ข่าวสาร

Danai Monthatipkul

ประกาศ ผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

ตามที่ โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้กำหนดจัดประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล  (Data Science)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล (Data science)เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ IoT หรือวิทยาการข้อมูล (Data science) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรอัจฉริยะ ด้านสภาวะแวดล้อม สุขภาวะ สุขภาพ และความปลอดภัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี IoT และวิทยาการข้อมูล (Data science) ที่สามารถนำไปใช้งานหรือต่อยอดได้จริงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดผลงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” โดยมีรายละเอียดผลการประกวดดังนี้

ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • รางวัล ชนะเลิศ
  ชื่อโครงงาน : อุ
  ปกรณ์แจ้งพิกัดของผู้อัลไซเมอร์เมื่อผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
  เจ้าของโครงงาน : นายรักษพงศ์ ปัญญา
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
   
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
  ชื่อโครงงาน :
  ประยุกต์ใช้การรู้จำของเครื่องในการพัฒนาบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ
  เจ้าของโครงงาน : นางสาวคริมา เหมาะหมาย, นางสาวปวันรัตน์ ดวงตะวัน และนางสาววิทชญาดา วันทา
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
   
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
  ชื่อโครงงาน :
  เครื่องค้นหาสิ่งของด้วยเสียงสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น    
  เจ้าของโครงงาน : นายธีธัช จักนามน
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
   
 • รางวัล ชมเชย
  ชื่อโครงงาน :
  เครื่องตรวจสอบความสุกทุเรียนและเก็บเกี่ยว (Durian Detecting and Harvest)
  เจ้าของโครงงาน : นายปุณณวิช บุรุษชาต, นายภาณุวัฒน์ ด่านทรงชัย และนายรัฐธนินท์ จรรยาประเสริฐ
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
   
 • รางวัล ชมเชย
  ชื่อโครงงาน :
  Internet ST
  เจ้าของโครงงาน : นางสาวกุลวิภา งามสุขเกษมศรี และนางสาวกชกร วอคเคอร์ 
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ประเภทที่ 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • รางวัล ชนะเลิศ
  ชื่อโครงงาน :
  Toktak: An Assistive Robot for Convenient Delivery in Hospitals, ต๊อกแต๊ก: หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของภายในโรงพยาบาล
  เจ้าของโครงงาน : นายชานนท์  ตรีเมต และนายจิรวัชฐ์  พรมศรี
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
  ชื่อโครงงาน :
  โรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ    
  เจ้าของโครงงาน : นางสาวจุฑามาศ  ทองด้วง, นายธนวัฒน์  อุ่นใจ และนายภูวนัย  มาชู
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
  ชื่อโครงงาน :
  เครื่องวัดปริมาณน้ำนมโคแบบเก็บสถิติพร้อมกับการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
  เจ้าของโครงงาน : นายอภิสิทธิ์  เนาวะโรจน์ และนายจีรศักดิ์  ใจช่วง
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 • รางวัล ชมเชย
  ชื่อโครงงาน :
  เสื้อชูชีพสำหรับกิจกรรมทางน้ำ ระบุตำแหน่งด้วยระบบจีพีเอส
  เจ้าของโครงงาน : นายการุณ  ปัญญาวงศ์ และนายจิรายุทธ์  สุขสนาน
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   
 • รางวัล ชมเชย
  ชื่อโครงงาน :
  อุปกรณ์ช่วยกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์
  เจ้าของโครงงาน : นายอาทิตย์  ฐิตเมธิน และนายกฤตกร  เรียบเรียง
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป

 • รางวัล ชนะเลิศ
  ชื่อโครงงาน :
  อุปกรณ์คัดกรองมะเร็งปอดด้วยลมหายใจและปัญญาประดิษฐ์    
  เจ้าของโครงงาน : ดร.ทศพร  เฟื่องรอด, ผศ.นพ.วิสุทธิ์  ล้ำเลิศธน และดร.วรรณา  เลาวกุล
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
   
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
  ชื่อโครงงาน :
  เครื่องฉีดเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัสซับทิลิสอัตโนมัติเพื่อการยับยั้งเชื้อราในถุงเพาะเห็ด
  เจ้าของโครงงาน : นายเกริกเกียรติ  กอบัวแก้ว, นายธนวัฒน์  ตั้งมานะกิจ และอาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ  วงษ์วิทย์    
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
  ชื่อโครงงาน :
  MOQ
  เจ้าของโครงงาน : นายพีรพัชร อรุณเรื่อ
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : บจก.YoungFolk
   
 • รางวัล ชมเชย
  ชื่อโครงงาน :
  Drone ตรวจปริมาณฝุ่นและก๊าซหลายชนิดรายงานผลออนไลน์
  เจ้าของโครงงาน : นายศิริชัย  ลาภาสระน้อย
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   
 • รางวัล ชมเชย
  ชื่อโครงงาน :
  MQQT of Thing
  เจ้าของโครงงาน : นายกรัณย์ภัทร พรหมวิสุทธิ์ และนายนนทกร อินทอง
  สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว โปรดรอการติดต่อเพื่อประสานงานการรับรางวัลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

Previous Article ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
Next Article พิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีมอบรางวัล
Print
496