ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning Center)

ข่าวล่าสุด

การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” การประยุกต์ใช้งาน  ICT  ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” มีการจัดประกวดผลงานในวันที่  20  มีนาคม  2563  ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้แบบ Hands-on กับเทคโนโลยี IoT อยากพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 5G อยากเรียนรู้และลงมือปฏิบัติทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวกับระบบ IoT ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ร่วมประกวดโครงการชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท พร้อมได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการ  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  20 -21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 1 มศว องครักษ์ 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลและร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลและร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลและร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

สำหรับผู้มีใจรักทาง data อยากพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก อยากนำ AI ไปใช้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน อยากศึกษาเทคโนโลยีด้าน IoT, Computer Vision, Data science ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ร่วมประกวดโครงการชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท พร้อมได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการ  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ห้อง 1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

 

กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดจัดกิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสำรวจความต้องการของนิสิต อาจารย์และบุคลากร และศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

RSS
12