ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning Center)

ข่าวล่าสุด

พิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีมอบรางวัล
พิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีมอบรางวัล

พิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีมอบรางวัล

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการจัดสรรทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้จัดการประกวดผลงาน“สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” การประยุกต์ใช้งาน ICT ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพ ซึ่งได้ประกาศผลการประกวดเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้กำหนดจัดพิธีเปิดห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีการมอบรางวัลการประกวดผลงาน“สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ WebEx Meetings ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30-12:00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
ประกาศ ผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

ประกาศ ผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

ตามที่ โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้กำหนดจัดประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล  (Data Science)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล (Data science)เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ IoT หรือวิทยาการข้อมูล (Data science) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรอัจฉริยะ ด้านสภาวะแวดล้อม สุขภาวะ สุขภาพ และความปลอดภัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี IoT และวิทยาการข้อมูล (Data science) ที่สามารถนำไปใช้งานหรือต่อยอดได้จริงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดผลงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”    

ดูรายละเอียดผลการประกวด

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดจัดประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีระบบ MObile Application เพื่อให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปใช้ในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนและองค์ความรู้ และมีสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา ข้อมูลความรู้ทั่วไป และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (5G) มาประยุกต์ใช้ เช่น นวัตกรรมด้าน Data Science และ IoT นั้น

บัดนี้ ผู้จัดการประกวดได้ดำเนินการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกของการประกวดผลงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

ดูรายชื่อโครงงานผู้ผ่านการคัดเลือก

แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” การประยุกต์ใช้งาน  ICT  ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded Systems and Internet of Things Technology) ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 301) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

RSS
12