ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning Center)

ข่าวล่าสุด

แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”
แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

แจ้งขยายวันประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” การประยุกต์ใช้งาน  ICT  ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded Systems and Internet of Things Technology) ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 301) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)”

การประกวดผลงาน “สิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)” การประยุกต์ใช้งาน  ICT  ออกแบบด้านเกษตรอัจฉริยะ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือด้านสุขภาพภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” มีการจัดประกวดผลงานในวันที่  20  มีนาคม  2563  ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้แบบ Hands-on กับเทคโนโลยี IoT อยากพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 5G อยากเรียนรู้และลงมือปฏิบัติทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวกับระบบ IoT ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ร่วมประกวดโครงการชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท พร้อมได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการ  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  20 -21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 1 มศว องครักษ์ 

RSS
12